Cymraeg/Welsh

This group is not currently active.

Would you consider being the group leader for this group, or for a new group along similar lines?

Please contact the Interest Groups Co-ordinator steve@u3a-llandrindod.org.uk

Rydyn yn grŵp o ddysgwyr Cymraeg a siaradwyr Cymraeg sy’n cyfarfod i ymarfer ein Cymraeg. Fel arfer rydyn yn cyfarfod ar y trydydd Dydd Iau yn y mis am 2:00 y.p. yng Ngwesty’r Commodore. Croesewir aelodau newydd. Rydyn wedi trafod nifer o bynciau o ddiddordeb Cymreig ac o ddiddordeb personol i ni e.e.teulu, llyfrau, caneuon, llenyddiaeth, hanes ac yn y blaen.

We are a group of Welsh learners and Welsh speakers who meet to practise our Welsh. We usually meet on the third Thursday of the month at 2:00 p.m. in the Hotel Commodore. New members are always welcome. We have discussed various topics of Welsh interest and of interest to us e.g. family, books, songs, literature, history etc.

Programme 2020

Dydd Iau Chwefror 20fed. Darllen a chyfieithu darn o ryddiaith.
Thursday, February 20th. Read and translate a piece of prose.

Dydd Iau, Mawrth 19eg. Anifeiliaid.
Thursday, March 19th. Animals.

Dydd Iau, Ebrill 16eg. Deialog – Mynd am dro i’r fferm.
Thursday, April 16th. Dialogue – Going to the farm.

Group members at the February 2019 meeting